subject
Chemistry, 26.11.2021 07:00 jaallen3679

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cung là ns2 np4. Trong đó hợp chất khí của nguyên tố X với hidro chiếm 94,12% khối lượng. Vậy X là nguyên tố nào

ansver
Answers: 3

Another question on Chemistry

question
Chemistry, 22.06.2019 00:30
Idon’t know how to solve this question
Answers: 1
question
Chemistry, 22.06.2019 04:30
How many grams of co(g) are there in 74.5 ml of the gas at 0.933 atm and 30o c?
Answers: 1
question
Chemistry, 22.06.2019 11:10
How can one make a supersaturated solution? (apex)
Answers: 1
question
Chemistry, 22.06.2019 16:50
Answer asap need it by wednesday morning calculate the ph of 0.02m hcl best answer will be brainliest
Answers: 1
You know the right answer?
Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cung là ns2 np4. Trong đó hợp chất khí của...
Questions
question
Mathematics, 13.10.2020 22:01
question
Mathematics, 13.10.2020 22:01
question
Mathematics, 13.10.2020 22:01
question
Mathematics, 13.10.2020 22:01
question
Chemistry, 13.10.2020 22:01
question
Mathematics, 13.10.2020 22:01
Questions on the website: 14424018