subject
German, 25.11.2021 16:50 Juliianatafur22

Vị trí địa lí, lãnh thổ Việt Nam có đặc điểm A. nằm hoàn toàn vùng Nội chí tuyến B. trải dài hai bên xích đạo
C. nằm rìa phía đông của bán đảo Đông Dương D. nằm rìa phía tây bán đảo Đông Dương

ansver
Answers: 2

Another question on German

question
German, 02.07.2019 21:00
Er den rasen. a. lest b. liest c. seht d. mäht
Answers: 2
question
German, 04.07.2019 22:00
Choose the best word or phrase to complete the statement: gabi fern. liest sieht mäht seht question 2 choose the best word or phrase to complete the statement: er den rasen lest liest seht mäht question 3 choose the best word or phrase to complete the statement: wir spazieren. gehen lesen haben besuchen ( answer asap if you know)
Answers: 2
question
German, 05.07.2019 06:00
What is "ferry"? brainliest if correct
Answers: 2
question
German, 05.07.2019 12:30
Fred wants to make brownies to make brownies he needs 2 ÷ 3cups of flour per batch of brownies if fred has 17 cups of flour then how many can fred make
Answers: 1
You know the right answer?
Vị trí địa lí, lãnh thổ Việt Nam có đặc điểm A. nằm hoàn toàn vùng Nội chí tuyến B. trải dài hai b...
Questions
question
English, 21.09.2019 12:50
question
Biology, 21.09.2019 12:50
question
Mathematics, 21.09.2019 12:50
question
English, 21.09.2019 12:50
Questions on the website: 14424076