subject
Physics, 26.11.2021 06:00 roseemariehunter12

: Một động cơ máy tời (máy dùng mô tơ để kéo các vật nặng lên cao khi thi công nhà cao tầng) có công suất tiêu thụ bằng 8 kW, hiệu suất 80%. Trục kéo của động cơ có thể kéo một vật có trọng
lượng 800 N chuyển động đều đi lên với vận tốc bằng

ansver
Answers: 1

Another question on Physics

question
Physics, 21.06.2019 14:50
Athin uniform rod (mass = 0.65 kg) swings about an axis that passes through one end of the rod and is perpendicular to the plane of the swing. the rod swings with a period of 1.7 s and an angular amplitude of 8.8°. (a) what is the length of the rod? (a) what is the maximum kinetic energy of the rod as it swings?
Answers: 1
question
Physics, 21.06.2019 19:00
Find the impulse on a baseball that is hit with 140 n of force in a time of 0.44 s .
Answers: 3
question
Physics, 21.06.2019 23:00
An increase in the average kinetic energy causes an effect we can sense called
Answers: 1
question
Physics, 22.06.2019 00:30
Two vectors are shown. which statement best compares the vectors? vector x has greater magnitude than vector y. vector y has greater magnitude than vector x. the vectors have the same displacement. the vectors have the same direction.
Answers: 1
You know the right answer?
: Một động cơ máy tời (máy dùng mô tơ để kéo các vật nặng lên cao khi thi công nhà cao tầng) có cô...
Questions
question
Mathematics, 10.05.2021 21:50
question
Mathematics, 10.05.2021 21:50
question
Mathematics, 10.05.2021 21:50
question
Mathematics, 10.05.2021 21:50
question
Mathematics, 10.05.2021 21:50
question
Health, 10.05.2021 21:50
question
Mathematics, 10.05.2021 21:50
question
Social Studies, 10.05.2021 21:50
question
Mathematics, 10.05.2021 21:50
Questions on the website: 14364450